ANBI-gegevens

Betekenis van de ANBI-status en voorwaarden
Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status) brengt fiscale voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is vrijgesteld van erfbelasting bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkbelasting bij schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting.
De Stichting Vrienden van Harmonie St. Cecilia is door de Belastingdienst erkend als een Culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
– Particuliere donateurs mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
– Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (VPB).
– De aftrek van periodieke giften, moeten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen donateur en de ANBI, middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke giften in geld c.q. natura (voor beide geldt een apart formulier.)

Algemene gegevens
Stichting Vrienden van Harmonie St. Cecilia, Grevenbicht-Papenhoven
Officiële naam: Stichting Vrienden van Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven
Rechtsvorm: Stichting
KVK nummer: 7660 1501
Oprichting: 29-11-2019
IBAN: aangevraagd
RSIN fiscaal nr: 8606.96.042

Contactgegevens:
Postadres: Aan de Greune Paol 36
6127BJ, Grevenbicht
(046) 4858162
stichtingvrienden@cecilia-online.nl